POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU  wspieramkulture.pl

 

Mając na uwadze szczególną troskę i poszanowanie prywatności Użytkowników Serwisu www.wspieramkulture.pl Operator Serwisu określa w niniejszej Polityce prywatności i zawartych w niej klauzulach informacyjnych zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookie na stronie www.wspieramkulture.pl.

 

§ 1 DEFINICJE

Serwis – serwis internetowy działający pod adresem wspieramkulture.pl

Administrator –EGER Fundacja z siedzibą w Warszawie (02-952) przy ul. Wiertniczej 107, wpisana do rejestru stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000421796, NIP: 9512356319, REGON: 146135391.

Użytkownik – osoba fizyczna, dla której Administrator świadczy usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu.

Urządzenie – elektroniczne urządzenie wraz z oprogramowaniem, za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.

Cookies (ciasteczka) – dane tekstowe gromadzone w formie plików zamieszczanych na Urządzeniu Użytkownika.

RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1 z późn. zm.).

 

 

§ 2 ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW

 1. Administrator jest administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO w odniesieniu do danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem Serwisu.
 2. Kontakt z Operatorem Serwisu następuje drogą elektroniczną na adres e-mail: administrator@wspieramkulture.pl" administrator@wspieramkulture.pl.
 3. Administrator może przetwarzać w szczególności następujące dane osobowe Użytkownika niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego z Użytkownikiem:

-       nazwisko i imiona Użytkownika;

-       adres do korespondencji;

-       adres poczty elektronicznej.

W Regulaminie Serwisu mogą zostać wskazane inne Dane Osobowe, które Użytkownik powinien podać w celu skorzystania z usług oferowanych w Serwisie.

 1. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, gdzie uzasadnionym prawnie interesem Administratora jest prowadzenie marketingu oferowanych przez niego usług oraz badanie ruchu internetowego w ramach Serwisu, w celach statystycznych.
 2. Użytkownik ma prawo dostępu do danych osobowych gromadzonych przez Administratora oraz do ich sprostowania. Użytkownik ma też prawo żądać usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz przeniesienia danych do innego administratora na zasadach określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Użytkownik uprawniony jest również do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych, w tym w szczególności w sytuacji profilowania na podstawie przetwarzanych danych osobowych.
 3. Użytkownik uprawniony jest do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w każdym przypadku wystąpienia podejrzenia, że jego dane osobowe przetwarzane są z naruszeniem przepisów prawa.
 4. Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane odbiorcom danych w rozumieniu RODO, z wyjątkiem przypadków, gdy obowiązek taki ciąży na Administratorze na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub przypadków przekazywania danych podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie administratora, w tym zewnętrznym służbom informatycznym. Do odbiorców danych należą w szczególności podmioty świadczące usługi wsparcia dla Administratora, jak wsparcie IT, obsługa księgowa.
 5. Z wyjątkiem badania, czy zachowanie Użytkownika nie nosi znamion zachowań robotów, dane osobowe Użytkownika nie podlegają innemu zautomatyzowanemu przetwarzaniu danych osobowych. 
 6. Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w przypadku ich usunięcia w zakresie, w jakim są:

-       niezbędne do rozliczenia usługi oraz dochodzenia roszczeń,

-       niezbędne do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji Użytkowników z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych w ramach Serwisu, za zgodą Użytkownika,

-       niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z Serwisu,

-       dopuszczone do przetwarzania na podstawie odrębnych przepisów lub umowy.

§ 3 Pliki cookie

 1. Administrator stosuje pliki typu cookie lub podobne. Pliki tego typu umożliwiają Administratorowi, w szczególności, lepsze dostosowanie witryny internetowej Serwisu do indywidualnych zainteresowań i preferencji Użytkownika. W większości przeglądarek internetowych można kasować pliki typu cookie z twardego dysku komputera, zablokować wszystkie przysyłane cookies lub ustawić ostrzeżenie przed zapisaniem takiego pliku na dysku.
 2. Ograniczenie zapisu i dostępu do plików Cookie na Urządzeniu Użytkownika może spowodować nieprawidłowe działanie niektórych funkcji Serwisu.
 3. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowo działające funkcje Serwisu w przypadku, gdy Użytkownik ograniczy w jakikolwiek sposób możliwość zapisywania i odczytu plików cookie.
 4. Stosowane przez Administratora cookie wewnętrzne są bezpieczne dla Urządzeń Użytkowników.
 5. Za bezpieczeństwo plików cookie pochodzących od potencjalnych partnerów Serwisu Administrator nie ponosi odpowiedzialności.

 

 

§ 4 DANE ZWIĄZANE Z PRZEGLĄDANIEM SERWISU

 1. Administrator zbiera informacje związane z przeglądaniem zawartości Serwisu przez Użytkowników, takie jak liczba i źródło wizyt w Serwisie, czas wizyty, przeglądane treści, liczba i rodzaj otwieranych podstron, wykorzystane odesłania, czy numer IP komputera. Administrator nie łączy takich informacji z danymi osobowymi Użytkownika i nie wykorzystuje ich do identyfikacji Użytkownika, chyba że jest to niezbędne dla prawidłowego świadczenia usług.
 2. Administrator wykorzystuje informacje, o których mowa w ust. 1 powyżej, wyłącznie w celach związanych z badaniem ruchu internetowego w ramach Serwisu, w celach statystycznych, w szczególności dla oceny zainteresowania treściami zamieszczanymi w Serwisie oraz ulepszaniem zawartości Serwisu i jakości świadczonych usług.

 

 

§ 5 PRZEKAZYWANIE I UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Korzystanie z niektórych usług oferowanych w ramach Serwisu może wiązać się z udostępnieniem lub przekazaniem danych osobowych Użytkownika innym użytkownikom Serwisu lub udostępnieniem lub przekazaniem danych osobowych poza Serwis. Jeśli wskutek powyższego nastąpi przekazanie Danych Osobowych innemu administratorowi, przetwarzania danych osobowych będzie podlegać polityce prywatności przyjętej przez takiego administratora.
 2. Administrator może przekazać lub udostępnić dane osobowe osobom trzecim w przypadku gdy:

-       Użytkownik wyrazi na to zgodę;

-       będzie to uzasadnione przepisami prawa;

-       będzie to niezbędne w celu świadczenia usług.

 1. W powyższych przypadkach Dane Osobowe mogą zostać przekazane także poza Europejski Obszar Gospodarczy, w tym do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej.

 

§ 6  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany niniejszej Polityki bez konieczności informowania o tym Użytkowników.
 2. Wprowadzone zmiany w Polityce Cookie zawsze będą publikowane na tej stronie.
 3. Wprowadzone zmiany wchodzą w życie w dniu publikacji Polityki prywatności.