POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU

wspieramkulture.pl 

Mając na uwadze szczególną troskę i poszanowanie prywatności Użytkowników Serwisu www.wspieramkulture.pl Operator Serwisu dba o bezpieczeństwo udostępnianych danych osobowych, w szczególności przed dostępem osób nieupoważnionych. Operator Serwisu zapewnia wszystkim zarejestrowanym Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, w szczególności prawo wglądu do własnych danych osobowych, prawo żądania aktualizacji i usunięcia danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy.

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLE

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa podstawowe zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego udostępnionego w domenie www.wspieramkulture.pl (dalej Serwis) przez EGER Fundacja z siedzibą w Warszawie (dalej Operator Serwisu).
 2. Wszelkie dane osobowe pozyskiwane za pomącą Serwisu przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101 poz. 926, z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204, z późn. zm.).

§ 2 ZASADY ZBIERANIA DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW

 1. Przeglądanie zawartości Serwisu nie wymaga podawania przez Użytkownika Danych Osobowych.
 2. Korzystanie z usług może wiązać się z koniecznością podania przez Użytkownika Danych Osobowych. W takim przypadku niepodanie Danych Osobowych może ograniczać możliwość korzystania z Usług.
 3. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Operatora Serwisu do przetwarzania danych osobowych.
 4. Wyrażenie przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego Danych Osobowych następuje przez zaznaczenie właściwego miejsca w formularzu w trakcie procedury rejestracyjnej lub innej procedury mającej na celu umożliwienie skorzystanie z usług. Użytkownik może w każdej chwili odwołać zgodę.

§ 3 ZAKRES DANYCH OSOBOWYCH I ICH PRZETWARZANIA 

 1. Operator Serwisu może przetwarzać w szczególności następujące dane osobowe Użytkownika niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego z Użytkownikiem: 
  1. nazwisko i imiona Użytkownika, 
  2. adres zameldowania na pobyt stały,
  3. adres do korespondencji, 
  4. adresy elektroniczne Użytkownika
 2. Podczas rejestracji wymagane jest podanie co najmniej: jeden adres elektroniczny Użytkownika.
 3. W Regulaminie Serwisu mogą zostać wskazane inne Dane Osobowe, które Użytkownik powinien podać w celu skorzystania z usług oferowanych w Serwisie.
 4. Operator Serwisu przetwarza Dane Osobowe w celu świadczenia usług, w celu marketingu swoich usług i produktów oraz innych prawnie usprawiedliwionych celach.

§ 4 DANE ZWIĄZANE Z PRZEGLĄDANIEM SERWISU

 1. Operator Serwisu zbiera informacje związane z przeglądaniem zawartości Serwisu przez Użytkowników, takie jak liczba i źródło wizyt w Serwisie, czas wizyty, przeglądane treści, liczba i rodzaj otwieranych podstron, wykorzystane odesłania, czy numer IP komputera. Operator Serwisu nie łączy takich informacji z Danymi Osobowymi Użytkownika i nie wykorzystuje ich do identyfikacji Użytkownika, chyba że jest to niezbędne dla prawidłowego świadczenia usług.
 2. Operator Serwisu wykorzystuje informacje, o których mowa w ust. 1 powyżej, wyłącznie w celach związanych z badaniem ruchu internetowego w ramach Serwisu, w celach statystycznych, w szczególności dla oceny zainteresowania treściami zamieszczanymi w Serwisie oraz ulepszaniem zawartości Serwisu i jakości świadczonych usług.
 3. Operator Serwisu stosuje pliki typu cookie lub podobne. Pliki tego typu umożliwiają Operatorowi Serwisu, w szczególności, lepsze dostosowanie witryny internetowej Serwisu do indywidualnych zainteresowań i preferencji Użytkownika. W większości przeglądarek internetowych można kasować pliki typu cookie z twardego dysku komputera, zablokować wszystkie przysyłane cookies lub ustawić ostrzeżenie przed zapisaniem takiego pliku na dysku.

§ 5 PRZEKAZYWANIE I UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Korzystanie z niektórych usług oferowanych w ramach Serwisu może wiązać się z udostępnieniem lub przekazaniem Danych Osobowych Użytkownika innym użytkownikom Serwisu lub udostępnieniem lub przekazaniem Danych Osobowych poza Serwis. Jeśli wskutek powyższego nastąpi przekazanie Danych Osobowych innemu administratorowi, przetwarzania Danych Osobowych będzie podlegać polityce prywatności przyjętej przez takiego administratora.
 2. Operator Serwisu może przekazać lub udostępnić Dane Osobowe osobom trzecim w przypadku gdy:
  1. Użytkownik wyrazi na to zgodę lub
  2. będzie to uzasadnione przepisami prawa lub
  3. będzie to niezbędne w celu świadczenia usług.
 3. W powyższych przypadkach Dane Osobowe mogą zostać przekazane także poza Europejski Obszar Gospodarczy, w tym do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej.

§ 6 PRAWA UŻYTKOWNIKA

 1. Użytkownik ma prawo dostępu do treści Danych Osobowych oraz do ich poprawiania i aktualizacji.
 2. W przypadku zmiany Danych Osobowych, Użytkownik powinien zadbać o uaktualnienie Danych Osobowych na spersonalizowanym profilu w Serwisie.
 3. Operator Serwisu zapewnia Użytkownikowi możliwość usunięcia jego Danych Osobowych z Serwisu na żądanie Użytkownika, a także w innych przypadkach, na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
 4. Operator Serwisu może przetwarzać Dane Osobowe Użytkownika w przypadku ich usunięcia w zakresie w jakim są:
  1. niezbędne do rozliczenia usługi oraz dochodzenia roszczeń,
  2. niezbędne do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji Użytkowników z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych w ramach Serwisu, za zgodą Użytkownika,
  3. niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z Serwisu,
  4. dopuszczone do przetwarzania na podstawie odrębnych ustaw lub umowy.

§ 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Użytkownik może w dowolnym czasie skontaktować się z Operatorem Serwisu w celu uzyskania informacji o tym, czy i w jaki sposób Operator Serwisu wykorzystuje lub zamierza wykorzystywać jego Dane Osobowe.
 2. Użytkownik Serwisu może również zwrócić się do Operatora Serwisu z prośbą o zmianę, aktualizację lub usunięcie jego Danych Osobowych w całości lub w określonej części.
 3. Kontakt z Operatorem Serwisu następuje drogą elektroniczną na adres e-mail: administrator@wspieramkulture.pl.