REGULAMIN SERWISU
wspieramkulture.pl
 
§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLE
1.Przed przystąpieniem do korzystania ze społecznościowego serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.wspieramkulture.pl (dalej zwanego Serwisem lub wspieramkulture.pl) należy dokładnie zapoznać się z niniejszym Regulaminem Serwisu (dalej zwanym Regulaminem).
2.Regulamin określa prawne i techniczne warunki korzystania z Serwisu oraz zasady świadczenia i korzystania z usług oferowanych w ramach Serwisu przez Operatora.
3.Regulamin określa prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Użytkowników Serwisu, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Operatora Serwisu.
4.Przystąpienie do korzystania z Serwisu oznacza akceptację i zobowiązanie Użytkownika do przestrzegania Regulaminu.

§ 2 DEFINICJE
1.Serwisem jest społecznościowy serwis internetowy dostępny na stronie internetowej www.wspieramkulture.pl oraz na wszystkich powiązanych podstronach.
2.Operatorem Serwisu oraz jego właścicielem i usługodawcą w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204, z późn. zm.) jest EGER Fundacja z siedzibą w Warszawie (02-952) przy ul. Wiertniczej 107, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000421796, o numerze NIP 9512356319.
3.Użytkownikiem Serwisu jest każda pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu. Użytkownikiem Serwisu może być również osoba fizyczna nie posiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, jeżeli uzyska zgodę przedstawiciela ustawowego. Operator nie ponosi odpowiedzialności za działania oraz skutki działań osób, o których mowa w zdaniu poprzednim, jeżeli działały bez zgody przedstawiciela ustawowego.
4.Twórcą jest każdy Użytkownik Serwisu, który zamieszcza w Serwisie swój Projekt lub Projekt Specjalny, celem pozyskania finansowania na jego realizację.
5.Wspierającym jest zarejestrowany Użytkownik Serwisu, który dobrowolnie przeznacza środki finansowe na wsparcie Projektu.
6.Wspierający anonimowo to niezarejestrowany Użytkownik Serwisu, który dobrowolnie przeznacza środki finansowe na wsparcie Projektu, zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym Regulaminie.
7.Patronem jest ciesząca się autorytetem w środowisku kultury osoba fizyczna lub prawna gotowa dobrowolnie udzielić wsparcia wybranemu Projektowi poprzez objęcie go swoim patronatem.
7.a. Partnerem jest osoba fizyczna lub prawna gotowa dobrowolnie udzielić wsparcia wybranemu Projektowi lub Projektowi specjalnemu na ogólnych zasadach serwisu lub świadczyć na rzecz Użytkowników, w szczególności Twórców, określone usługi, na zasadach określonych w Programie partnerskim.  
7.b. Programem partnerskim jest świadczenie usług przez Partnera na rzecz Użytkowników Serwisu, w szczególności Twórców, w oparciu o szczególne w stosunku do niniejszego Regulaminu zasady, określone w umowie Partnerskiej i zasadach opublikowanych na ogólnodostępnym profilu danego Partnera w zakładce „Regulamin Programu Partnerskiego”.
8.Projektem jest pomysł, propozycja lub plan realizacji zorganizowanych działań w zakresie działalności kulturalnej, zamieszczony przez Użytkownika w Serwisie celem pozyskania finansowania na jego realizację.
9.Projektem specjalnym jest pomysł, propozycja lub plan realizacji cyklicznych, zorganizowanych działań w zakresie działalności kulturalnej, zamieszczony przez Użytkownika w Serwisie celem pozyskania stałego finansowania na jego realizację.
10.Materiałami są wszelkie dane i treści opublikowane lub w inny sposób zamieszczone w Serwisie przez Operatora.
11.Materiałami Użytkownika są wszelkie dane i treści opublikowane lub w inny sposób zamieszczane w Serwisie przez Zarejestrowanych Użytkowników, w szczególności opisy Projektów, teksty, zdjęcia, grafiki, wpisy, komentarze, pliki audio i wideo, a także pliki o różnego rodzaju formach, w formach dopuszczalnych przez obowiązujące przepisy prawa oraz zapisy niniejszego Regulaminu.
12.Danymi Osobowymi są zgromadzone w ramach formularza rejestracyjnego dostępnego na Serwisie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, przetwarzane przez Operatora w celu prawidłowego świadczenia usług określonych w Regulaminie, jak również w celach operacyjnych i statystycznych związanych z prowadzeniem Serwisu oraz w innych celach wskazanych w odpowiedniej zgodzie udzielonej przez Użytkownika.
13.Login to ciąg znaków wprowadzonych przez Zarejestrowanego Użytkownika w Serwisie na etapie rejestracji do Serwisu, umożliwiający późniejszą identyfikację Użytkownika podczas korzystania z Serwisu.
14.Konto Użytkownika to wydzielona przestrzeń w ramach Serwisu, udostępniona Zarejestrowanemu Użytkownikowi, na której Użytkownik może zamieszczać Materiały Użytkownika, z którymi mogą się zapoznać inni Użytkownicy. Wyróżnia się różne rodzaje Kont Użytkowników dla zarejestrowanych Wspierających, Twórców, Patronów oraz Partnerów.
15.Umowa jest to umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarta pomiędzy Użytkownikiem Serwisu, a jego Operatorem, zawarta z chwilą akceptacji Regulaminu przez Użytkownika, o treści odpowiadającej treści Regulaminu.
15.a. Umową partnerską jest umowa zawarta pomiędzy Partnerem, a Operatorem Serwisu.
16.Usługi to wszelkie świadczenia Operatora na rzecz Użytkowników Serwisu wykonywane w ramach Umowy.
17.Regulaminem jest niniejszy dokument określający w szczególności zasady i warunki korzystania oraz funkcjonowania Serwisu, prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Użytkowników oraz Operatora, zasady świadczenia i korzystania z usług oferowanych w ramach Serwisu przez Operatora, a także wszelkie ewentualne załączniki do niniejszego dokumentu, wymienione w jego treści, stanowiące jego integralną część.
18.Wsparciem jest darowizna pod warunkiem zawieszającym dokonywana poprzez wpłacenie przez Wspierającego lub Wspierającego anonimowo kaucji na rzecz darowizny na rzecz Operatora, która jest przeznaczona na przekazanie konkretnemu Twórcy i realizację jego Projektu. Warunkiem udzielenia skutecznego Wsparcia jest zebranie przez Projekt w określonym czasie, 100% kwoty (lub kwoty większej) niezbędnej do jego realizacji (kwotę wskazuje Twórca). Deklarację wsparcia uważa się za skutecznie złożoną pod warunkiem wpłaty przez Wspierającego lub Wspierającego anonimowo na konto Serwisu kaucji, która równa będzie deklarowanej kwocie Wsparcia. W przypadku skutecznego Wsparcia, kaucja zostanie zaliczona na poczet deklarowanej darowizny, o czym Wspierający zostanie powiadomiony przez Operatora. W innym przypadku kaucja podlega zwrotowi Wspierającemu lub Wspierającemu anonimowo, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
19.Zgłoszenie przez Twórcę Projektu lub Projektu specjalnego do Programu Partnerskiego, którego regulamin różni się od ogólnych zasad Regulaminu Serwisu, jest równoznaczne z akceptacją przez Twórcę regulaminu Programu partnerskiego opublikowanego w ogólnodostępnym profilu Partnera i zobowiązuje Twórcę do wywiązania się ze wszystkich świadczeń względem Partnera określonych w regulaminie Programu partnerskiego.
20.Zaakceptowanie przez Twórcę zaproszenia Partnera do włączenia Projektu specjalnego do Programu Partnerskiego, którego regulamin różni się od ogólnych zasad Regulaminu Serwisu, jest równoznaczne z akceptacją przez Twórcę regulaminu Programu partnerskiego opublikowanego w ogólnodostępnym profilu Partnera i zobowiązuje Twórcę do wywiązania się ze wszystkich świadczeń względem Partnera określonych w regulaminie Programu partnerskiego.

§ 3 CEL SERWISU
Wspieramkulture.pl jest serwisem internetowym, za pośrednictwem którego Operator świadczy na rzecz Twórców, zainteresowanych pozyskiwaniem funduszy na realizację swoich Projektów, usługę tj. umożliwia Twórcom prowadzenie kampanii mających na celu promowanie ich Projektów wśród Wspierających.

§ 4 WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA Z SERWISU
1.W celu prawidłowego korzystania przez Użytkowników z usług dostępnych w ramach Serwisu, w tym dokonania rejestracji, niezbędne jest:
 a)połączenie z siecią Internet,
 b)posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów sieci Internet,
 c)korzystanie z przeglądarki obsługującej język programowania JavaScript, a ponadto akceptującej pliki typu cookies,
 d)w przypadku Użytkowników dokonujących rejestracji, posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail),
2.Zabronione jest korzystanie przez Użytkowników z wirusów, botów, robaków, bądź innych aplikacji stanowiących złośliwe oprogramowanie.
§ 5 ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU
1.Wszelkie zamieszczane na Serwisie Materiały Użytkownika są jawne i mogą być podane do wiadomości publicznej w ramach Serwisu. W szczególności mogą one być dostępne dla osób korzystających z sieci Internet (przeglądanie Serwisu) oraz mogą być indeksowane przez wyszukiwarki, na co Użytkownik wyraża zgodę.
2.Z Serwisu mogą korzystać zarówno Użytkownicy zarejestrowani (Twórcy, Wspierający, Patroni, Partnerzy), jak i niezarejestrowani (m.in. Wspierający anonimowi).
3.Każdy Użytkownik może mieć tylko jedno Konto Użytkownika.
3.a. Konto Partnera może być administrowane przez kilku wskazanych Użytkowników, którym uprawnienia administracyjne nadaje Operator, zgodnie z ustaleniami poczynionymi z Partnerem.
4.Korzystając z Serwisu Użytkownik jest zobowiązany w szczególności do:
 a)zachowania wysokiej kultury osobistej i poszanowania godności innych Użytkowników Serwisu,
 b)powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu, działań polegających w szczególności na niszczeniu, zmianie, usuwaniu, uszkadzaniu, utrudnianiu dostępu do Kont,
 c)przestrzegania praw autorskich oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych przysługujących Operatorowi, innym Użytkownikom lub innym podmiotom,
 d)powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które naruszałyby prywatność innych Użytkowników, przede wszystkim polegających na zbieraniu, przetwarzaniu i rozpowszechnianiu informacji o innych Użytkownikach bez ich wyraźnej zgody, z wyjątkiem sytuacji, gdy czynności te są zgodne z przepisami prawa i postanowieniami niniejszego Regulaminu,
 e)niepodejmowania jakichkolwiek działań na szkodę Serwisu, Użytkowników, Patronów, Partnerów i innych podmiotów, w szczególności poprzez zamieszczanie treści upokarzających, obrażających, poniżających, szargających opinię osób trzecich, jak również poprzez rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji,
 f)powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które szerzą propagandę lub symbole ideologii oraz organizacji, które w Rzeczpospolitej Polskiej są uznane za niekonstytucyjne.
5.Zabrania się wykorzystywania Serwisu do rozsyłania spamu.
6.Materiały zamieszczane na Serwisie przez Użytkowników stanowią ich własność i mogą podlegać ochronie z tytułu praw autorskich. Zabrania się korzystania w jakimkolwiek zakresie oraz rozpowszechniania materiałów zamieszczonych na Serwisie bez uzyskania uprzedniej zgody podmiotów uprawnionych z tytułu praw autorskich.

§ 6 UŻYTKOWNICY
1.Rejestracja
 a)Rejestracja odbywa się za pomocą zamieszczonego na Serwisie formularza rejestracyjnego lub za pośrednictwem konta Użytkownika na portalu społecznościowym Facebook,
 b)Rejestracja i utworzenie Konta Użytkownika jest całkowicie dobrowolne. Podczas rejestracji Użytkownik wyraża zgodę na wszystkie warunki Serwisu określone w Regulaminie i zobowiązuje się do ich przestrzegania,
 c)Poza Danymi Osobowymi podczas rejestracji Użytkownik podaje swój Login, którym będzie się posługiwał w ramach Serwisu,
 d)Dokonując rejestracji Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie na wskazany w ustawieniach Konta Użytkownika adres poczty elektronicznej wiadomości od Operatora oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Serwisu.
2.Wspierający anonimowo
 a)Wspierający anonimowo to niezarejestrowany Użytkownik Serwisu, który dobrowolnie dokonuje wsparcia Projektu zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym Regulaminie.
 b)Wspierający anonimowo nie ponoszą kosztów następujących usług:
  i.możliwości wspierania zamieszczonych w ramach Serwisu Projektów zgodnie z zasadami określonymi w § 9,
  ii.możliwości zapoznawania się z umieszczonymi na Serwisie ogólnodostępnymi treściami. Wspierający anonimowo nie jest uprawniony do komunikowania się z innymi Użytkownikami za pośrednictwem Serwisu.
 c)Wspierający anonimowo może otrzymać od Twórcy prezenty za wsparcie Projektu na zasadach określonych w § 8 ust. 7.
3.Zarejestrowani Użytkownicy
 a)Zarejestrowany Użytkownik to Użytkownik Serwisu, który pomyślnie przeprowadził proces rejestracji.
 b)Zarejestrowani użytkownicy nie ponoszą kosztów następujących usług:
  i.możliwości wspierania zamieszczonych w ramach Serwisu Projektów zgodnie z zasadami określonymi w § 9,
  ii.możliwości komunikowania się z innymi Użytkownikami za pośrednictwem Serwisu.
 c)Zarejestrowany Użytkownik może otrzymać od Twórcy prezenty za wsparcie Projektu.
 d)Zarejestrowany Użytkownik ma możliwość korzystania z panelu Zarejestrowanego Użytkownika, umożliwiającego:
  i.zmianę danych i preferencji,
  ii.ustalenie, które dane będą widoczne dla innych Użytkowników,
  iii.trwałe usunięcie Konta Użytkownika,
  iv.dostęp do stron Projektów, które obserwuje, bądź wspiera,
  v.zmiany konta na konto Twórcy,
  vi.zmiany konta na konto Patrona po akceptacji Operatora
  vii.uzyskania funkcjonalności administratora ogólnodostępnego profilu Partnera, zgodnie z ustaleniami poczynionymi pomiędzy Partnerem i Operatorem.
4.Twórcy
 a)Twórca to Zarejestrowany Użytkownik Serwisu, który uruchomił Projekt lub Projekt Specjalny.
 b)Operator świadczy następujące usługi na rzecz Twórcy:
  i.możliwość wspierania zamieszczonych w ramach Serwisu Projektów i Projektów Specjalnych zgodnie z zasadami określonymi w § 9,
  ii.możliwość komunikowania się z innymi Użytkownikami za pośrednictwem Serwisu,
  iii.możliwość zgłaszania i promowania Projektów i Projektów Specjalnych,
  iv.pozyskiwania darowizn od Wspierających i Wspierających anonimowo na rzecz zgłoszonych przez Twórcę Projektów,
  v.możliwość stania się Patronem po akceptacji Operatora, jednak nigdy Patronem własnego Projektu lub Projektu Specjalnego.
  vi.udziału w Programach partnerskich realizowanych przez Partnerów.
 c)W czasie rejestracji Twórca zobowiązany jest do podania dodatkowych Danych Osobowych oraz informacji związanych z funkcjonowaniem w charakterze Twórcy, zgodnie z treścią formularza rejestracyjnego.
 d)Twórca wystawia w Serwisie swój Projekt za pomocą odpowiedniego formularza zamieszczonego na Serwisie.
 e)Twórca może otrzymywać -prezenty za wsparcie Projektów innych Twórców.
 f)Twórca nie może wpłacać środków finansowych na swój Projekt.
 g)Twórca może być Patronem Projektów innych Twórców.
 h)W uzasadnionych przypadkach Twórca może odrzucić propozycję Patrona objęcia Projektu jego Patronatem
 i)Twórca ma możliwość korzystania z panelu Twórcy, umożliwiającego:
  i.zmianę danych i preferencji,
  ii.ustalenie, które dane będą widoczne dla innych Użytkowników (poza listą danych widocznych obowiązkowo),
  iii.trwałe usunięcie Konta Użytkownika,
  iv.zredagowanie treści Projektu i załączenie do niego obrazów i/lub wideo,
  v.opublikowanie zaakceptowanego przez Operatora Projektu,
  vi.aktualizowanie Projektu, z wyjątkiem opisu Projektu oraz prezentów od chwili opublikowania Projektu w serwisie,
  vii.zgłoszenie się do Patrona z prośbą o patronat,
  viii.podgląd upublicznionych danych Użytkowników oraz Patronów, którzy wsparli bądź interesują się wsparciem Projektu Twórcy,
  ix.zgłoszenia się do Partnera z prośbą o włączenie Projektu lub Projektu specjalnego do Programu partnerskiego
  x.Twórca może odrzucić propozycję włączenia jego Projektu lub Projektu specjalnego do Programu partnerskiego
 j)Twórca zobowiązuje się do:
  i.realizacji Projektu, na który otrzyma wsparcie,
  ii.przekazania prezentów na rzecz osób, które wsparły jego Projekt,
  iii.realizacji Projektu,
  iv.przeznaczenia pełnej kwoty przekazanej przez Operatora darowizny na realizację Projektu,
  v.wyrażenia zgody na wykorzystanie przez Partnera do celów promocyjnych informacji o udzielonym wsparciu w przypadku włączenia do Programu partnerskiego Projektu lub Projektu specjalnego realizowanego przez Twórcę,
  vi.wywiązania się ze wszystkich zobowiązań wynikających z Programu partnerskiego w przypadku włączenia jego Projektu lub Projektu specjalnego do Programu partnerskiego.
 k)Każdy Twórca, który otrzymał od Operatora darowiznę na rzecz realizacji Projektu lub Projektu specjalnego zobowiązany jest do dokonania wszelkich czynności niezbędnych do realizacji zobowiązań podatkowych wynikających z ogólnie obowiązujących przepisów prawa.
5.Wspierający
 a)Wspierający to zarejestrowany Użytkownik Serwisu, który zdecydował się wesprzeć Projekt, na zasadach określonych w § .9
 b)W przypadku decyzji o wycofaniu udzielonego wsparcia zastosowanie znajdują zasady określone w § 9 ust. 18 i 19.
6.Patron
 a)Patron dobrowolnie udziela wsparcia wybranemu Projektowi poprzez objęcie go swoim Patronatem.
 b)W uzasadnionych przypadkach, związanych również ze złamaniem przez Twórcę zasad Regulaminu Serwisu, Patron może wycofać swój Patronat dla Projektu.
 c)Patron może być również Twórcą Projektu lub Projektu Specjalnego. Nie może jednak być Patronem własnego Projektu.
 d)Patron nie ponosi odpowiedzialności za realizację Projektu, który objął patronatem.
7.Partner
 a)Partner dobrowolnie udziela wsparcia wybranemu Projektowi lub Projektowi specjalnemu spośród zgłaszanych mu przez Twórców na ogólnych zasadach Regulaminu Serwisu oraz poprzez świadczenie na rzecz Twórcy określonych usług, na zasadach określonych w Programie partnerskim, w zamian za zadeklarowane świadczenie wzajemne Twórcy (barter).
 b)Jeżeli Partner udziela wsparcia na zasadach innych niż te wyrażone w Regulaminie serwisu, zostają one określone w umowie Partnerskiej, a Partner zobowiązany jest do określenia zasad wsparcia w Programie partnerskim, zamieszczonym na ogólnodostępnym profilu Partnera oraz do ustalenia świadczenia wzajemnego wraz z Twórcą.
 c)Partner nie jest zobowiązany do objęcia wsparciem zgłaszanych mu Projektów.
 d)W przypadku objęcia danego Projektu lub Projektu specjalnego wsparciem Partnera jest on zobowiązany do realizacji świadczeń, które zadeklarował w Programie partnerskim na zasadach określonych w tym Programie.
 e)Partner nie ponosi odpowiedzialności za realizację Projektu, który objął Programem partnerskim.

§ 7 DOSTĘP DO MATERIAŁÓW UMIESZCZONYCH W SERWISIE
Dostęp do treści Materiałów oraz Materiałów Użytkowników zamieszczonych w Serwisie i ich przeglądanie jest ogólnodostępne. Pozostałe funkcjonalności Serwisu dostępne są wyłącznie dla Użytkowników, którzy dokonali uprzedniej Rejestracji.

§ 8 RODZAJE USŁUG
1.Na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie Operator umożliwia Użytkownikom:
 a)przeglądanie Materiałów oraz Materiałów Użytkowników zamieszczonych w Serwisie,
 b)dokonanie rejestracji, tj. utworzenie Konta Użytkownika i korzystanie z Serwisu po uprzednim zalogowaniu,
 c)komunikowanie się z innymi Zarejestrowanymi Użytkownikami,
 d)zamieszczenie Materiałów Użytkowników,
 e)zamieszczanie komentarzy,
 f)dokonywania darowizn za pośrednictwem Serwisu na rzecz Operatora, z przeznaczeniem na konkretnego Twórcę i jego Projekt,
 g)zgłaszanie Projektów.
2.Projekty zgłaszane są za pomocą odpowiedniego formularza zamieszczonego na Serwisie przez Twórców.
3.Gromadzenie środków na Projekt może odbywać się podczas przewidzianego okresu trwającego od 14 do 60 dni.
4.Twórca zgłaszając w Serwisie swój Projekt ze wskazaniem wysokości środków finansowych potrzebnych na jego realizację oraz okresem czasu, w jakim przewiduje gromadzenie środków finansowych.
5.Twórca samodzielnie określa poszczególne poziomy uzyskania oczekiwanego wsparcia finansowego dla swojego Projektu określając je kwotowo, z zastrzeżeniem § 9 ust. 11 Regulaminu. Twórca Projektu zobowiązuje się względem wspierających do stworzenia listy prezentów przewidzianych za udzielenie wsparcia na danym poziomie, która może zostać określona w dowolnej formie przez Twórcę. Prezenty w ramach listy nie mogą przybrać formy niezgodnej z obowiązującymi przepisami prawa.
6.Twórca zobowiązany jest do przekazania prezentu, o którym mowa powyżej, w przypadku Projektu zakończonego sukcesem, po otrzymaniu od Operatora darowizny, na warunkach określonych w Projekcie, z zastrzeżeniem ust. 7.
7.W przypadku wsparcia projektu przez Wspierającego anonimowo, otrzymanie prezentu od Twórcy uzależnione jest od skontaktowania się przez Wspierającego anonimowo z Twórcą i udowodnienia dokonania wsparcia danego Projektu w terminie 5 dni od dnia dokonania wsparcia.
8.W przypadku Projektu zakończonego sukcesem i przekazania zebranych środków Twórcy, ten zobowiązany jest do wywiązania się z zadeklarowanych w ramach danego Projektu prezentów w terminie 60 dni roboczych liczonych od dnia zakończenia Projektu. W przypadku, gdy wywiązanie się przez Twórcę z tego zobowiązania nie jest możliwe we wskazanym terminie, Twórca zobowiązany jest do poinformowania Wspierających w terminie 15 dni roboczych o realnej dacie przekazania prezentu.
9.Twórca zobowiązany jest do przedstawienia Operatorowi raportu w zakresie wywiązania się z zadeklarowanych w ramach danego Projektu prezentów dla Wspierających w terminie 90 dni od dnia zakończenia Projektu.
10.Projekt jest zakończony sukcesem w przypadku uzyskania wsparcia w wysokości co najmniej całej określonej przez Twórcę kwoty, w terminie określonym przez Twórcę. Powyższa zasada nie stosuje się do Projektów Specjalnych.
11.Wspieranie Projektów odbywa się poprzez przekazanie darowizny na rzecz Operatora z przeznaczeniem na danego Twórcę i realizację jego Projektu zamieszczonego na Serwisie, na zasadach określonych w § 9.

§ 9 FINANSOWANIE PROJEKTÓW
1.W ramach Serwisu Operator umożliwia Wspierającym oraz Wspierającym anonimowo udział w finansowaniu projektów związanych z kulturą.
2.Każda wpłata dokonana przez Wspierającego i Wspierającego anonimowo na rzecz Operatora za pośrednictwem Serwisu stanowi kaucję na poczet darowizny, z przeznaczeniem na danego Twórcę i na realizację wybranego przez Wspierającego i Wspierającego anonimowo Projektu
3.Warunkiem koniecznym do skutecznego pobrania zaliczenia kaucji na poczet darowizny jest zebranie przez Projekt w określonym czasie, kwoty 100% (lub większej) niezbędnej do jego realizacji, w innym przypadku całość kaucji podlega zwrotowi Wspierającemu i Wspierającemu anonimowo.
4.Za świadczenie usług na rzecz Twórców, określonych w niniejszym Regulaminie Operator pobiera wynagrodzenie w wysokości 11% uzyskanego przez danego Twórcę wsparcia. W wynagrodzeniu zawarta jest również opłata pobierana przez podmioty dostarczające system płatności.
5.Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 4 pobierane jest wyłącznie w sytuacji, w której wysokość wsparcia jest równa lub większa od określonej przez Twórcę kwocie niezbędnej do zrealizowania Projektu, za wyjątkiem Projektów specjalnych.
6.W sytuacji określonej w ust. 3 Operator przekazuje Twórcy darowiznę na realizację określonego Projektu w wysokości łącznej sumy Wsparcia jaką uzyskał dany Projekt od Wpierających i Wpierających anonimowo z zastrzeżeniem ust. 7.
7.Od kwoty darowizny, o której mowa w ustępie powyżej, jest potrącane zgodnie z art. 499 Kodeksu cywilnego wynagrodzenie należne Operatorowi zgodnie z ust. 4 i 5, na co Twórca wyraża zgodę zgłaszając Projekt.
8.Przekazanie darowizny, pomniejszonej o należne Operatorowi wynagrodzenie, odbywa się w terminie 14 dni roboczych liczonych od dnia zakończenia Projektu, na rzecz którego zostały zgromadzone darowizny dokonane przez Wspierających i Wspierających anonimowo.
9.Środki finansowe, o których mowa ust. 2 gromadzone są przez Operatora na rachunku depozytowym.
10.Gromadzenie środków finansowych przez Operatora odbywa się za pomocą serwisów płatności elektronicznych. Lista aktualnych serwisów płatności elektronicznych współpracujących z Serwisem znajduje się pod adresem http://wspieramkulture.pl/o-serwisie. . Użytkownik Serwisu akceptując niniejszy Regulamin jednocześnie oświadcza, iż zapoznał się i akceptuje regulamin wybranego serwisu płatności elektronicznych.
11.Minimalny poziom darowizny dokonanej na rzecz Operatora, z przeznaczeniem na rzecz danego Twórcy oraz realizacji jego Projektu, o której mowa powyżej to kwota 5 PLN.
12.Darowizny mogą być wpłacane przez Wspierających i Wspierających anonimowo i gromadzone przez Operatora od dnia publikacji Projektu w Serwisie, do ostatniego dnia okresu wskazanego przez Twórcę, jako okresu gromadzenia środków.
13.Wysokość wsparcia danego Projektu (stan środków finansowych zgromadzonych na rachunku depozytowym) jest stale widoczna na Serwisie, na stronie głównej Projektów oraz stronie danego Projektu i uaktualniana w czasie rzeczywistym. W razie zebrania całej kwoty wsparcia przed terminem określonym przez Twórcę gromadzenie środków przez Operatora odbywa się nadal, aż do upływu wskazanego terminu. W przypadku Projektów niezakończonych sukcesem kwota wsparcia Wspierających jest im zwracana w terminie 8 dni roboczych liczonych od dnia zakończenia aukcji.
14.W razie Projektu niezakończonego sukcesem, Twórca nie może ponownie wystawić tego samego Projektu w Serwisie.
15.Operator zastrzega sobie możliwość odwołania, zawieszenia lub przerwania gromadzenia środków finansowych na rzecz danego Projektu w każdym czasie, według uznania Operatora, w szczególności w razie naruszenia postanowień Regulaminu przez Twórcę danego Projektu.
16.W razie zawieszenia gromadzenia środków finansowych na dany Projekt i późniejszej decyzji Operatora o jego wznowieniu, okres zbierania środków zostaje przedłużony o okres, w którym gromadzenie było zawieszone.
17.W razie przerwania gromadzenia środków finansowych na dany Projekt, do zgromadzonych środków odpowiednie zastosowanie znajdują zapisy ust. 18 poniżej.
18.Wspierający może odwołać udzieloną darowiznę, z zastrzeżeniem ust. 19 poniżej. W tym celu Wspierający składa oświadczenie o odwołaniu darowizny, a Operator Serwisu zwraca środki finansowe potrącając opłatę w wysokości wynikającej z kosztów systemu płatności, o których mowa w regulaminach przywołanych w ust. 10.
19.Wspierający nie może odwołać udzielonej darowizny po zakończeniu Projektu, ani też w jego trakcie, jeśli Projekt przed terminem określonym przez Twórcę osiągnął już wskazaną przez Twórcę minimalną kwotę wsparcia potrzebną do realizacji Projektu, z wyjątkiem przypadków przewidzianych w Kodeksie cywilnym.
20.Każda wpłata dokonana przez Wspierającego i Wspierającego anonimowo na rzecz realizacji projektu specjalnego, stanowi darowiznę dla Operatora ze wskazaniem na realizację wybranego przez Wspierającego i Wspierającego anonimowo Projektu specjalnego.
21.Po zakończeniu określonego przez Twórcę terminu pozyskiwania przez Operatora wsparcia na rzecz realizacji Projektu specjalnego Operator, przekazuje Twórcy zgromadzone środki zgodnie z ust. 6, 7 i 8.
22.Operator każdorazowo wystawi Twórcy fakturę VAT za zrealizowaną usługę.
23.Operator, jest zobowiązany do gromadzenia i przechowywania danych o udzielanych Twórcom darowiznach na potrzeby kontroli skarbowej lub innych wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów.

§ 10 DANE OSOBOWE
1.Administratorem danych osobowych jest Operator. Przekazanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże jest niezbędne w razie podjęcia przez Użytkownika decyzji o rejestracji w Serwisie w zakresie, w jakim jest to niezbędne do świadczenia usług przez Operatora.
2.Dane osobowe będą wykorzystywane przez Operatora wyłącznie w celu dokonania Rejestracji oraz w celu właściwego wykonania usług zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926, z późn. zm.) oraz Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
3.Dane przetwarzane przez Operatora obejmują:
 a)Dla Wspierających, Patronów i Partnerów: adres poczty elektronicznej, opcjonalnie numer telefonu kontaktowego, a także inne dane osobowe podane przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym, jeżeli Użytkownik je podał, a także dane Użytkownika przekazane Operatorowi przez serwisy płatności elektronicznych w związku z wpłatą wsparcia dla danego Projektu na rachunek depozytowy Operatora.
 b)Dla Twórców: imię i nazwisko/ nazwę instytucji, adres zamieszkania/siedziby, numer PESEL/NIP, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, a także inne dane osobowe podane przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym, jeżeli Użytkownik je podał.
4.Dane osobowe Użytkownika nie będą w żaden sposób dostępne dla innych Użytkowników Serwisu, poza danymi, które Użytkownicy dobrowolnie zdecydują się udostępnić.
5.W przypadku przekazania Operatorowi przez Użytkownika danych osobowych, będą one przez niego przetwarzane wyłącznie w zakresie niezbędnym do umożliwienia prawidłowego dostępu do usług oferowanych przez Operatora, w tym w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia rejestracji Użytkownika oraz umożliwienia prawidłowego logowania do Serwisu.
6.Każdy Użytkownik jest uprawniony do wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i żądania ich usunięcia.
7.Sposób, cel oraz inne istotne elementy związane z przetwarzaniem danych osobowych określa polityka prywatności, znajdująca się na stronie internetowej www.wspieramkulture.pl.

§ 11 WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
1.Logo i nazwa Serwisu są prawnie chronione i stanowią własność Operatora. Jakiekolwiek wykorzystanie logo lub nazwy Serwisu bez zgody Operatora, poza przypadkami dozwolonymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa, jest zabronione.
2.Prawa autorskie do wszelkich elementów Serwisu chronionych na gruncie Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 z późn. zm.) przysługują Operatorowi. Zabronione jest jakiekolwiek kopiowanie, rozpowszechnianie i dokonywanie opracowań elementów Serwisu, a także jego wyglądu jako całości, bez pisemnej zgody Operatora.
3.Użytkownik zamieszczający w Serwisie Materiały Użytkownika, w tym własny wizerunek, wyraża zgodę na wgląd w te materiały przez innych Użytkowników oraz Operatora. Umieszczenie przez Użytkownika Materiałów chronionych na gruncie Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 z późn. zm.) oznacza udzielenie Operatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej licencji do korzystania z udostępnionych materiałów na potrzeby świadczenia usług w Serwisie, w tym na udostępnianie tych materiałów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
4.Zabronione jest zamieszczanie na Serwisie Materiałów Użytkowników, naruszających prawa osób trzecich.
5.Zabronione jest, bez uprzedniej zgody Operatora, umieszczanie w Serwisie materiałów o charakterze reklamowym, promocyjnym lub marketingowych.
6.Operator zastrzega sobie prawo do umieszczania w Serwisie materiałów reklamowych, promocyjnych lub marketingowych pochodzących od Operatora lub podmiotów, z którymi Operator zawrze w tym zakresie odrębne umowy.
7.Każdy kto narusza majątkowe prawa autorskie do Materiałów umieszczonych w Serwisie, może zostać pociągnięty przez Operatora lub inny podmiot, któremu one przysługują do odpowiedzialności cywilnoprawnej.

§ 12 ZABLOKOWANIE LUB USUNIĘCIE KONTA UŻYTKOWNIKA
1.Operator ma prawo do natychmiastowego zablokowania albo usunięcia Konta Użytkownika, którego działania uzna za szkodliwe dla Serwisu, sprzeczne z dobrymi obyczajami, ideą Serwisu i jego celem lub w inny sposób wpływające negatywnie na wizerunek lub renomę Serwisu.
2.Operator ma również prawo do zablokowania Konta Użytkownika w razie naruszenia przez niego postanowień niniejszego Regulaminu lub ze względu na otrzymanie wiarygodnego zgłoszenia o naruszeniu przez Użytkownika Regulaminu. Zablokowanie trwa do czasu wyjaśnienia sprawy, w której dany Użytkownik podejrzewany jest o naruszenie Regulaminu. Użytkownik zobowiązany jest do zaprzestania naruszeń i złożenia wyjaśnień.
3.Operator ma prawo usunięcia Konta Użytkownika w razie naruszenia przez niego postanowień niniejszego Regulaminu lub naruszenia powszechnie obowiązujących przepisów prawa w związku z korzystaniem z Serwisu, jeśli pomimo uprzedniego wezwania nie zaprzestał naruszeń.
4.Usunięcie Konta Użytkownika przez Operatora, ze względu na okoliczności opisane w ust. 1 i 3 jest równoznaczne z wypowiedzeniem Umowy, o której mowa w § 2 ust. 15 Regulaminu. O fakcie wypowiedzenia umowy w niniejszym trybie Użytkownik zostanie poinformowany za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres poczty elektronicznej, który Użytkownik podał w formularzu rejestracyjnym.
5.Operator archiwizuje dane gromadzone w ramach Serwisu. Archiwizacja danych ma służyć wyłącznie egzekwowaniu przestrzegania postanowień Regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa przez Użytkowników Serwisu.
6.Użytkownik ma prawo zażądać od Operatora usunięcia Konta Użytkownika, a Operator ma obowiązek na takie żądanie niezwłocznie Konto Użytkownika usunąć. Żądanie należy złożyć Operatorowi pisemnie, podając swój Login i hasło jakie Użytkownik zarejestrowany podał w formularzu rejestracyjnym lub mailowo pod adresem: kontakt@wspieramkulture.pl.
7.Żądanie usunięcia Konta Użytkownika jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy, o której mowa w § 2 ust. 15 Regulaminu. Umowa ulega wówczas rozwiązaniu z chwilą doręczenia żądania, o którym mowa powyżej. Operator usuwa Konto niezwłocznie po doręczeniu oświadczenia.

§ 13 BEZPIECZEŃSTWO
1.Operator dokłada wszelkich starań, aby Serwis był bezpieczny, jednak nie może udzielić takiej gwarancji. Bezpieczeństwo Serwisu wymaga pomocy Użytkowników, w tym przestrzegania przez nich następujących postanowień:
 a)zabronione jest publikowanie nieautoryzowanych komunikatów komercyjnych,
 b)zabronione jest zbieranie treści i danych użytkowników oraz inne formy uzyskiwania dostępu do Serwisu z wykorzystaniem narzędzi automatycznych,
 c)zabronione jest prowadzenie w Serwisie nielegalnego marketingu wielopoziomowego (np. piramid finansowych),
 d)zabronione jest przesyłanie wirusów i złośliwego kodu innego rodzaju,
 e)zabronione jest wyłudzanie danych logowania oraz uzyskiwanie dostępu do konta należącego do innych Użytkownika,
 f)niedozwolone jest atakowanie, zastraszanie i nękanie innych Użytkowników,
 g)niedozwolone jest publikowanie treści, które promują nienawiść, zawierają groźby lub pornografię, nawołują do przemocy lub zawierają elementy nagości, a także drastyczną i lub nieuzasadnioną przemoc,
 h)Użytkownik jest zobowiązany stosować się do zaleceń Operatora dotyczących sposobu i formy prezentacji Projektu, w zakresie, w jakim może to naruszać postanowienia niniejszego Regulaminu oraz obowiązujących przepisów prawa,
 i)zabronione jest wykorzystywanie Serwisu do celów niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa, wprowadzających w błąd, złośliwych lub dyskryminacyjnych,
 j)zabronione jest wykonywanie jakichkolwiek czynności, które mogłyby wyłączyć, przeciążyć lub ograniczyć prawidłowe funkcjonowanie oraz wygląd Serwisu, takich jak atak powodujący zablokowanie obsługi, ingerowanie w sposób wyświetlania strony i podstron internetowych lub innych funkcji Serwisu.
2.Kategorycznie zabronione jest umieszczanie w Serwisie jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym, w szczególności treści wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, zawierających treści pornograficzne, pochwalających faszyzm, nazizm, komunizm, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, naruszających prawa innych osób, etc.
3.W przypadku powzięcia wiedzy o umieszczeniu w Serwisie treści o charakterze bezprawnym Operator niezwłocznie uniemożliwi do nich dostęp.
4.Użytkownik, który powziął wiedzę o umieszczeniu w Serwisie materiałów o bezprawnym charakterze jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie Operatora.
5.Zabrania się Użytkownikom zamieszczania w Serwisie danych zawierających numery rachunków bankowych lub oznaczenia kont w serwisie Paypal lub innych, podobnych serwisach, a także linków odsyłających bezpośrednio do stron internetowych gdzie podaje się numer rachunku bankowego lub oznaczenie konta w serwisie Paypal lub w innych podobnych serwisach.
6.W przypadku naruszenia przez Użytkownika zakazu, o którym mowa w ust. 5 Operator ma prawo, bez zawiadomienia Użytkownika i według własnego uznania, usunąć z Serwisu dane, o których mowa w ustępie poprzedzającym.

§ 14 ODPOWIEDZIALNOŚĆ
1.Operator zobowiązuje się w miarę możliwości informować z wyprzedzeniem Użytkowników Serwisu o zakłóceniach w jego funkcjonowaniu, w szczególności o przerwach konserwacyjnych.
2.Operator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w prawidłowym funkcjonowaniu Serwisu, a także utratę danych Użytkownika powstałe w wyniku działania siły wyższej, osób trzecich a także w wyniku działania Operatora zmierzającego do poprawy funkcjonalności Serwisu. Operator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich polegające na niezgodnym z powszechnie obowiązującym prawem lub Regulaminem wykorzystywaniu materiałów umieszczonych w Serwisie.
3.Operator nie ponosi ponadto odpowiedzialności wobec Użytkowników i osób trzecich za:
 a)treść danych zamieszczanych przez Użytkowników w formularzach rejestracyjnych,
 b)treść danych publikowanych przez Twórców w opisach Projektów,
 c)sposób, w jaki Profile będą wykorzystywane przez Użytkowników,
 d)treści i inną zawartość przesyłanych przez Użytkowników wiadomości,
 e)szkody powstałe w wyniku wyłączenia lub awarii systemu teleinformatycznego, awarii sieci energetycznej,
 f)niemożność zalogowania się w Serwisie spowodowaną w szczególności jakością połączenia, awarią systemu teleinformatycznego lub sieci energetycznej, błędną konfiguracją oprogramowania Użytkownika.
4.Całkowitą odpowiedzialność za treść i zawartość widomości wysyłanych za pośrednictwem poczty email, a także materiałów zamieszczanych w Serwisie przez Użytkowników ponoszą Użytkownicy, z uwzględnieniem własnej odpowiedzialności karnej za działania niezgodne z prawem.
5.Operator nie ponosi odpowiedzialności tytułem zobowiązań jakie Twórca przyjął na siebie w stosunku do Wspierających i Wspierających anonimowo w zamian za otrzymane wsparcie na realizację Projektu.
6.Operator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku, gdy Twórca nie podejmie działań zmierzających do realizacji Projektu, na którego realizację otrzymał wsparcie, jak również nie odpowiada, za sposób wykorzystania przez Twórcę otrzymanych w ramach wsparcia środków, a także nie odpowiada za zobowiązania Twórcy wobec Wspierających i Wspierających anonimowo.

§ 15 REKLAMACJE
1.Wszelkie reklamacje dotyczące korzystania z Serwisu oraz usług świadczonych przez Operatora należy zgłaszać poprzez wysłanie wiadomości drogą elektroniczną na adres: kontakt@wspieramkulture.pl lub listownie na adres siedziby Operatora.
2.Reklamacja powinna zawierać:
 a)oznaczenie Użytkownika składającego reklamację,
 b)wskazanie usługi, z którą wiąże się reklamacja,
 c)wskazanie daty wykonania usługi,
 d)wskazanie i uzasadnienie zarzutów będących podstawą reklamacji,
 e)wskazanie zakresu żądania Użytkownika składającego reklamację.
3.Jeżeli reklamacja nie zawiera danych, o których mowa w ust. 2, nie będzie rozpatrywana.
4.W ciągu 15 dni roboczych od dnia doręczenia reklamacji na adres wskazany w ust. 1, Operator rozpatrzy reklamację, przesyłając na adres poczty elektronicznej wskazany przez Użytkownika sposób jej rozpatrzenia. Brak rozpatrzenia reklamacji we wskazanym terminie nie oznacza uznania reklamacji.
5.Operator nie rozpatruje reklamacji, których przedmiotem jest odpowiedzialność Twórców w związku z niewywiązaniem się z zobowiązań wobec Wspierających lub Wspierających anonimowo.

§ 16 REGULAMIN
1.Regulamin obowiązuje od dnia 14 maja 2014 r.
2.Operator zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu. O wszelkich zmianach Regulaminu Użytkownicy zostaną poinformowani, na co najmniej 14 dni przed wejściem w życie zmian, poprzez rozesłanie wiadomości do Użytkowników wewnątrz Serwisu lub na skrzynkę e-mailową podaną podczas rejestracji.
3.Zmiany w Regulaminie wchodzą w życie i wiążą Użytkownika od dnia wskazanego przez Operatora jako dzień wejścia w życie zmian Regulaminu, po uprzednim zaakceptowaniu zmian przez Użytkownika.
4.Jeżeli Użytkownik nie odrzuci zmian Regulaminu w sposób wskazany w powiadomieniu, o którym mowa powyżej, uznaje się że Użytkownik zmiany Regulaminu akceptuje i wiążą one Użytkownika od dnia wskazanego przez Operatora jako dzień wejścia w życie zmian Regulaminu.
5.Brak akceptacji Regulaminu przez Użytkownika powoduje rozwiązanie umowy o świadczenie usług Operatora i zablokowanie konta Użytkownika.
6.Niezależnie od powyższego Operator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili z ważnych przyczyn (w szczególności podyktowanych względami technicznymi lub prawnymi).

§ 17 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.Serwis funkcjonuje w oparciu o przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
2.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw, w tym ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
3.W związku z zasadami funkcjonowania Serwisu, a także przeznaczaniem wsparcia Projektów i przekazania darowizn przez Operatora Twórcom w formie bezgotówkowej, działalność ta nie podlega pod przepisy Ustawy z dnia 15 marca 1933 r. o zbiórkach publicznych (Dz. U. z 1933 r., nr 22, poz. 162, z późn. zm.). Organizowanie przez Użytkowników zbiórek publicznych w rozumieniu ustawy w ramach niniejszego Serwisu jest niezgodne z zasadami funkcjonowania Serwisu, a co za tym idzie niedozwolone.
4.Twórcy, którzy otrzymają darowiznę na realizacje Projektu zobowiązani są do uiszczenia wszelkich wymaganych przepisami prawa należności publicznoprawnych z tego tytułu. Operator nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania Twórców w tym zakresie.